POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

Debata Senior o trzynastej i czternastej emeryturze i nie tylko, prowadzona jak zwykle przez Panią Redaktor Anna Grabowska. Dziękuję za możliwość udziału.

Jaka waloryzacja świadczeń emerytalnych w przyszłym roku? Procentowa czy kwotowo-procentowa? W jakiej wysokości? Waloryzacja procentowa jest najmniej korzystna dla osób o nizszych emeryturach.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów apeluje o waloryzację mieszana, nie mniej niż 80 zlotych. Warto podkreślić, że waloryzacja, w przeciwieństwie do tzw. 13 i 14 emerytury które są świadczeniami jednorazowym, zwiększa emeryturę w sposób trwały.

Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny MALĄG.

Szanowna Pani Minister

W związku z przedstawioną przez Rząd propozycją wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok 2021 na poziomie 103,84,  co stanowi ustawowe minimum, zwracamy się do Pani Minister w imieniu społeczności osób starszych
z następującymi uwagami i propozycjami.

Uważamy za niezbędne  zastosowanie waloryzacji mieszanej, kwotowo-procentowej, poprzez wprowadzenie dolnej granicy  („nie mniej niż…”). Waloryzacja kwotowo-procentowa jest korzystna dla osób o niższych świadczeniach, gdyż otrzymują one więcej, niżby to wynikało z podwyżki procentowej. Pozwala na „podreperowanie” skromnego emeryckiego portfela osób, którym żyje się najtrudniej. W bieżącym roku ponad 50%  świadczeniobiorców skorzystało z waloryzacji hybrydowej („nie mniej niż 70 złotych”). Co ważne, zwiększona kwota waloryzacji trafia w przeważającej mierze do emerytów, a zwłaszcza emerytek pozostających w jednoosobowych gospodarstwach domowych i będących w najtrudniejszym położeniu. Jest to zatem istotny instrument poprawy sytuacji osób o najniższych świadczeniach lub których emerytury i renty sytuują się w granicach lub poniżej średniej. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące koszty utrzymania, zwłaszcza artykułów żywnościowych i opłat mieszkaniowych, które stanowią bardzo poważną pozycję w budżetach seniorów, uważamy że dolna granica waloryzacji w 2021 roku powinna stanowić nie mniej niż 80 złotych.

Waloryzacja ma na celu nie tylko utrzymanie siły nabywczej świadczeń – poprzez uwzględnienie wskaźnika inflacji – ale również utrzymanie odpowiedniej relacji wysokości emerytur do wysokości płac. Ma to zapewnić osobom starszym, które przez wiele lat pracy i aktywności zawodowej przyczyniały się do rozwoju kraju, udział w efektach wzrostu gospodarczego. Ustawodawca umożliwił swobodne kształtowanie wysokości wskaźnika, ustalając jedynie dolną granicę („nie mniej niż 20% realnego wzrostu płac”). Stoimy na stanowisku, że stosowanie w kolejnych latach tej minimalnej granicy doprowadziło do pogorszenia relacji pomiędzy emeryturą a płacą, a tym samym pogorszenia relacji społecznych pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem.  Uważamy za uzasadnione przyjęcie jako podstawy wskaźnika waloryzacji w 2021 roku  50% realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce.

Szanowna Pani Minister

W ostatnim okresie Rząd, w ramach realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych,  pojął  szereg  działań  mających na celu poprawę sytuacji seniorów. Mimo to,  wielu emerytom  nadal żyje się bardzo trudno. Blisko 60% pobiera świadczenia nie przekraczające kwoty 2400 złotych, przy czym niemal 10% otrzymuje emeryturę w wysokości minimalnej, tj. do 1200 złotych. Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet-emerytek, których świadczenia są znacząco niższe niż mężczyzn. Ponad 40% z nich pobiera emeryturę poniżej 1800 złotych.  Są to kwoty  brutto, co oznacza że do emeryckiego portfela trafia jeszcze mniej. Emeryci oczekują,  że wysokość przyszłorocznej waloryzacji w znaczący sposób poprawi ich położenie,  adekwatnie do rosnących kosztów utrzymania, i zapewni im godne warunki życia.

Znając i doceniając zaangażowanie Pani Minister i Kierowanego przez Panią Resortu
w realizację polityki społecznej wobec osób starszych, wierzymy że przedstawione powyżej uwagi i propozycje spotkają się ze zrozumieniem.

        

                  Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Zarządu Głównego

/dr Elżbieta Ostrowska/

 

Wiceprzewodniczący ZG                  Skarbnik                                        Sekretarz

     /Janusz Czyż/                       /Alicja Głowacka/                     /Katarzyna Lenkiewicz/

Debata Senior na temat waloryzacji rent i emerytur oraz innych swiadczen finansowych. Wypowiedzi seniorow pytanych w calej Polsce - bardzo interesujace...i nie całkiem oczywiste.

link do debaty: https://www.tvp.info/49242269/23082020-1500/debata-senior,odc-13?fbclid=IwAR2EysmfciVk_b968az68j--YDWGQIkCVT8tDx0VkFbvpfNlfcIY7MsVfC8

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich Antka Rozpylacza i żołnierzy bat. Sokół, poległych w walkach i pochowanych na podwórkach przy ul. Brackiej i Kruczej. Kamienica przy Brackiej 5 była reduta powstańcza, o czym przypomina kamienny obelisk. Chwała i pamięć bohaterom!

Koleżanki i Koledzy

Przekazuje informację nt. kampanii społecznej pt. „Opowiedz Nam Swoją Historię – Śladami Niepodległej”Organizowanej przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jednym z partnerów tej kampanii. Gorąco zachęcam do zapoznania się,  upowszechnienia informacji i uczestnictwo w akcji.

Przewodnicząca Zarzadu Głównego PZERiI

Elżbieta Ostrowska

SuperExpres z dnia 15.07.2020

                                                                           

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z całego kraju napływają informacje o stopniowym  uruchamianiu kolejnych ogniw terenowych naszej organizacji, o wznowieniu wydawania paczek żywnościowych, o włączaniu się w lokalne akcje dostarczania osobom starszym maseczek, środków dezynfekcyjnych itp. Taka aktywność bardzo cieszy
i świadczy o sile Związku. Nadal zamknięte pozostają oddziały mające siedziby w budynkach objętych kwarantanną lub czasowo wyłączonych z użytkowania,
a także w rejonach o wysokim wskaźniku zachorowań  na koronawirusa. 

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zwrotu pieniędzy
za odwołane imprezy turystyczne przekazuję poniższe informacje.

 W sytuacji gdy impreza nie może się odbyć z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora –a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – organizator może zaproponować:

-zmianę terminu wycieczki,

-tzw. voucher, czyli możliwość wyboru innej imprezy, zazwyczaj z rocznym okresem ważności.

Jeśli uczestnik nie zaakceptuje tych propozycji, ma prawo żądać od organizatora zwrotu wpłaconych pieniędzy. Ale uwaga: organizator ma na to 180 dni od dnia odwołania imprezy. Takie uprawnienia wynikają z ustawy dot. działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID (tzw. tarcza antykryzysowa). Dla wielu naszych członków, którzy dokonali wpłat na wyjazdy letnie, jest to sytuacja podwójnie trudna: odwołana zostaje wycieczka, na którą czekali, a ponadto nie mogą szybko odzyskać pieniędzy. Niestety, takie są  przepisy w czasie pandemii. Takie informacje i wyjaśnienia powinny być udostępnione  zainteresowanym w sposób umożliwiający zapoznanie się  (jeśli lokal jest zamknięty, to ogłoszenie na drzwiach, w gablocie itp.).

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Myślę, że wszyscy bardzo już tęsknimy za normalnością. W najbliższych dniach można się spodziewać zniesienia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Jednak pamiętajmy, że my, seniorzy, jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-19. Dlatego proszę o szczególną rozwagę i przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zwłaszcza o utrzymywanie niezbędnego dystansu społecznego w lokalach związkowych, w kontaktach z członkami itp.

Przypominam, że Biuro ZG już od 4 maja pracuje normalnie, od poniedziałku do czwartku, tel. 22/8270915, e-mail www.zarzadglowny@pzerii.org  lub  www.sekretariat@pzerii.org .   

Dziękuję wszystkim za dotychczasową aktywność i życzę  zdrowia, wytrwałości i pogody ducha.  Razem –choć jeszcze osobno – damy radę !

 

Przewodnicząca ZG

                                                                                             /Elżbieta Ostrowska/

 

Warszawa, 27 maja 2020

 

Nowe władze Związku wybrane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 4 grudnia 2019.

Artykuł prasowy z Przewodniczącą PZERiI Elżbietą Ostrowską

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W dniach 3-5 grudnia br. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zjazd poprzedzony był kampanią sprawozdawczo-wyborczą w terenowych ogniwach Związku. 65 delegatów, wybranych
na zjazdach okręgowych,  w trakcie trzydniowych obrad dokonało podsumowania kadencji 2014-2018 i wytyczyło kierunki działania naszej Organizacji na nadchodzące lata. Zjazd zaszczycili obecnością liczni goście, wśród nich m. in. Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pani Joanna Borowiak, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL, Pan Lesław Nawacki, reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Marek Cytacki reprezentujący Rzecznika Praw Pacjenta, Pani Dyrektor Elżbieta Bogucka z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele władz dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele współpracujących organizacji senioralnych i in. Otrzymaliśmy też listy gratulacyjne od Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego, Marszałka Sejmu Pani Elżbiety Witek, Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i inni.

Serdecznie dziękujemy  za gratulacje, życzenia i wiele ciepłych słów.!

Zjazd przyjął Uchwałę Programową, wyznaczająca główne cele i kierunki działania Związku
w nowej kadencji oraz wybrał nowe władze naczelne, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Przewodniczącą Zarządu Głównego PZERiI wybrana została ponownie kol. Elżbieta Ostrowska.