AKTUALNOŚCI

cropped-z.firmowy.png

———————————————————————————————————-

AKTUALNOŚCI 2017


———————————————————————————————————-

O/O Warszawa ul. Marszałkowska 140/37C, 00-061 Warszawa

tel. 22 827-12-04 (poniedziałek-czwartek 9-13)

———————————————————————————————————-

Artykuł „SUPEREXPRESS z dnia 18.x.2017.

———————————————————————————————————-

Szanowni Państwo

 

W dniach 26 – 27 października Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizują uroczyste obchody DNIA SENIORA – ogólnopolską akcję mającą na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

         Uroczystości przebiegać będą pod hasłem „WYJDŹ Z DOMU”

Zapraszamy emerytów i rencistów a także osoby wybierające się na emeryturę do odwiedzenia oddziałów ZUS w całym kraju. Będzie można wysłuchać wykładów i prelekcji,  skorzystać z porad udzielanych przez ekspertów ZUS, NFZ, PFRON a także z licznych atrakcji.

Inauguracja obchodów odbędzie się w dniu 27 października w Warszawie,
w siedzibie I Oddziału ZUS przy ul. Senatorskiej 6/8, o godz. 9.30.

Informacje o spotkaniach na terenie całego kraju można znaleźć na ulotkach i plakatach dostępnych w oddziałach ZUS  lub w oddziałach okręgowych PZERiI.

Bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach.

SENIORZY – WYJDŹCIE  Z DOMU!

 

Przewodnicząca ZG PZERiI

/Elżbieta Ostrowska/

———————————————————————————————————-

Drogie Koleżanki i Koledzy

Przekazując apel Banków Żywności, serdecznie zachęcam do udziału

w Świątecznej Zbiórce Żywnosci.

Możemy w ten sposób pomóc osobom potrzebującym wsparcia.

 

W imieniu Zarządu Głównego

Przewodnicząca

Elżbieta Ostrowska

———————————————————————————————————-

„WALORYZACJA – jaka jest, jaka może być”

 Wystąpienie Elżbiety Ostrowskiej, Przewodniczącej Zarządu Głównego PZERiI na III sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 

 

Coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest jednym z najgoręcej dyskutowanych i wzbudzających największe kontrowersje problemów. Ekonomiści widzą
w niej obciążenie budżetu państwa, politycy traktują jako  ukłon w stronę rosnącej populacji osób starszych, a sami seniorzy narzekają, że jest zbyt niska i niesprawiedliwa.

Jaka więc jest waloryzacja, jakie funkcje spełnia w systemie ekonomicznym i w życiu społecznym?

Głównym celem waloryzacji, celem ekonomicznym,  jest ochrona siły nabywczej emerytur i rent, czyli utrzymanie ich realnej wartości wobec wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Inaczej mówiąc, chodzi o zapobieganie obniżeniu się  poziomu życia osób starszych w wyniku niekorzystnych zmian sytuacji rynkowej. Dlatego podstawowym wskaźnikiem określającym wysokość waloryzacji jest wskaźnik inflacji dla gospodarstw emeryckich, wyliczany corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Waloryzacja realizuje też drugi cel, cel społeczny, jakim jest zapewnienie udziału emerytów
i rencistów we wzroście gospodarczym kraju i przeciwdziałanie pogłębianiu się dysproporcji pomiędzy wysokością świadczeń a poziomem płac w gospodarce. Chodzi o to, aby poziom życia emerytów i rencistów nie pogarszał się drastycznie w porównaniu z poziomem życia osób czynnych zawodowo. Dlatego drugi wskaźnik mający wpływ na wysokość waloryzacji nawiązuje do wzrostu wynagrodzeń.

A zatem waloryzacja ma charakter procentowy i obliczana jest jako suma dwóch wielkości: wskaźnika inflacji i „co najmniej 20%” wzrostu płac. Jest wypłacana przez ZUS corocznie
w marcu i wliczana w podstawę emerytury, co oznacza, że w kolejnych latach waloryzacja liczona jest od tak powiększonej wysokości świadczenia. Na gruncie prawnym reguluje to  ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tyle teoria. W praktyce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat mieliśmy waloryzację procentową, procentowo-kwotową, kwotową a także procentową, ale z zastrzeżeniem „nie mniej niż…”. Kwoty waloryzacji w poszczególnych latach wynosiły przeciętnie od 10 do ponad 70 złotych (brutto). Przy wyjątkowo niskiej waloryzacji spowodowanej deflacją (2016 rok – średnia kwota waloryzacji niewiele ponad 4 złote) wprowadzono dodatki dla emerytów o najniższych świadczeniach, ale miały one charakter jednorazowy i nie zwiększały w sposób trwały wymiaru emerytury. Natomiast ani razu, nawet w sytuacji szybkiego wzrostu gospodarczego, nie przekroczono magicznego progu „20% wzrostu płac”. Dla emerytów zawsze brakowało pieniędzy.

Jak waloryzacja jest oceniana przez emerytów? Oczywiście, generalnie jako zbyt niska i nie pokrywająca realnego wzrostu kosztów utrzymania. Podwyżka emerytury – bo tak przecież, chociaż niesłusznie, postrzegamy waloryzację – w wysokości kilku, czy nawet kilkunastu złotych nikogo nie zadowala. rozmija się z odczuciami i oczekiwaniami seniorów. Inflacja, deflacja, to terminy niezbyt zrozumiałe, nie przekładające się na codzienny budżet i wydatki emeryta.

Co więcej, z samego mechanizmu waloryzacji wynika, że osoby mające niskie świadczenia otrzymują najniższą waloryzację, a osoby o wyższych emeryturach dostają wyższe kwoty. To rodzi odwieczne pytanie, czy ma być równo czy sprawiedliwie.  Corocznie w marcu otrzymujemy bardzo wiele listów od emerytów, którzy uważają, że „mamy takie same żołądki” i waloryzacja powinna być równa dla wszystkich. Ale kiedy w 2012 roku wprowadzono waloryzację kwotową w wysokości 73 złotych równej dla wszystkich, protestowali ci o wyższych świadczeniach, bo czuli się pokrzywdzeni i potraktowani niesprawiedliwie.

Czy jest możliwe pogodzenie tak różnych  racji i interesów? To trudne, ale trzeba szukać takich rozwiązań, które będą korzystne i akceptowalne dla możliwie szerokiego kręgu beneficjentów.

Oczywiście nie jest możliwe w tym miejscu zaproponowanie konkretnego mechanizmu waloryzacji. Jednak warto wskazać kilka tez do dalszej dyskusji.

Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych nie jest gestem dobrej woli ze strony tego czy innego rządu. To jest obowiązek państwa wobec najstarszych obywateli, którzy zakończyli swą aktywność zawodową, ale pozostają częścią społeczeństwa i mają prawo do ochrony swych żywotnych potrzeb.

Po drugie, przy zachowaniu dotychczasowej formuły, tzn. wskaźnik inflacji jako podstawa waloryzacji, należałoby zweryfikować koszyk dóbr i usług dla gospodarstw emeryckich. Trzeba uwzględnić ich specyfikę, m. in. dużą liczbę gospodarstw jednoosobowych (co powoduje odmienne obciążenia, choćby w zakresie opłat za mieszkanie itp.) oraz znaczący wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia (np. ceny leków). Być może należałoby ustalać koszyk dóbr i usług odrębnie dla gospodarstw o dochodach w granicach przeciętnej i poniżej przeciętnej emerytury, które stanowią blisko 2/3 ogółu świadczeniobiorców, i odrębnie dla pozostałych.

Po trzecie, dla zapewnienia realnego uczestnictwa emerytów i rencistów we wzroście gospodarczym kraju, celowe wydaje się silniejsze powiązanie waloryzacji ze wzrostem płac, np. powiększenie wskaźnika inflacji o co najmniej 40% wzrostu płac. Co prawda, zastosowanie takiego wskaźnika jest możliwe również na gruncie obowiązujących przepisów, ale jak już mówiłam, kolejne ekipy rządzące nigdy nie skorzystały z tej możliwości.

Warto też rozważyć  ustawowe określenie dolnej granicy waloryzacji („nie mniej niż…”),
w przypadku niskiej inflacji lub inflacji ujemnej. Sytuacja, w której seniorzy otrzymują realnie 2 lub 4 złote waloryzacji rodzi zasadnie pytania o sens całej akcji waloryzacyjnej.

Natomiast jednorazowe dodatki, które mają „osłodzić” emerytom niską waloryzację, nie są rozwiązaniem systemowym, i nie poprawiają w sposób trwały ich sytuacji.

Oczywiście możliwe do rozważenia są również inne mechanizmy waloryzacji, np. jej powiązanie ze wzrostem produktu krajowego brutto (PKB). Ważne, aby wybór konkretnego rozwiązania był poprzedzony szeroką debatą, aby wypracować rozwiązania trwałe i stabilne.

Emeryci nie chcą być  corocznie zaskakiwani i corocznie z niepokojem czekać na decyzje waloryzacyjne.

———————————————————————————————————-

———————————————————————————————————-

———————————————————————————————————-

Już wkrótce ma ruszyć rządowy program 500 plus dla najbiedniejszych emerytów. Tymczasem przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska chce, aby programem objąć wszystkich seniorów w Polsce! – Taki jednorazowy zastrzyk pieniędzy pozwoliłby załatać ich dziury w budżecie – apeluje Ostrowska.

Kilka dni temu Elżbieta Rafalska (62 l.) w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła emerycki plan, nad którym pracuje jej resort pracy. A chodzi o dodatek 500 plus dla seniorów otrzymujących do 1500 zł brutto (1258 zł netto) emerytury. – Nasz rząd bardzo poważnie traktuje problemy seniorów. Chcemy ich wspierać, dając coroczny jednorazowy dodatek. Pracujemy nad rozwiązaniem, które wesprze emerytów. To mógłby być roczny dodatek dla nich w wysokości np. 500 zł dla tych seniorów, którzy otrzymują do 1500 zł brutto miesięcznie emerytury – mówiła nam na początku tego tygodnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej. O krok dalej chce jednak pójść szefowa PZEiR. Apeluje, aby rządowym programem objąć wszystkich seniorów. – Emerytów, którzy otrzymują świadczenia z ZUS, jest ok. 6 mln, a osób starszych łącznie ok. 8 mln. Im wszystkim trzeba pomóc. Taki zastrzyk jednorazowy w postaci 500 zł na pewno byłby z wielką satysfakcją przyjęty przez osoby starsze i pozwoliłby załatać dziury w budżecie seniorów. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby ten pomysł wszedł w życie – mówi nam Ostrowska. Tymczasem rządowy program 500 plus dla emerytów połączył partie w Sejmie, które oprócz Nowoczesnej, jak jeden mąż zagłosowałyby za pomocą dla seniorów.

———————————————————————————————————-

Fundacja ZACZYN zaprasza 2 września 2017 na IV  edycja Ogólnopolska Parady Seniorów „Dojrzali Wspaniali” – czyli wielkie święto całej społeczności seniorów i ich rodzin. Tego dnia wspólnie wychodzimy na ulicę Warszawy, by zamanifestować siłę solidarności międzypokoleniowej i świetnie się bawić! Zaczynamy 2 września o godz. 12:00 przy rondzie Charles’a de Gaulle’a w Warszawie (początek ul. Nowy Świat), by wspólne przejść w paradzie na teren Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), gdzie odbędzie się Piknik Pokoleń.

 

Przemarsz ma być wspólną i radosną manifestacją solidarności międzypokoleniowej i siły drzemiącej w społeczności osób 60+. Ma być kolorowo, radośnie i głośno, tak bardzo, by nasz głos dotarł do osób odpowiedzialnych za politykę senioralną, a także by inni (jeszcze nieaktywni) seniorzy zainspirowali się i zaangażowali w swoje lokalne grupy. Hasło tegorocznej parady to „Siła wieku, człowieku!”, czyli wydobywamy potencjał społeczności 60+, którego należy szukać w ich doświadczeniu, energii i liczebności.

WIĘCEJ INFORMACJI [KLIK]

———————————————————————————————————-

W dniu 19 czerwca br. w siedzibie Zarządu Głównego  PZERiI w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium z Wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panią Dorotą Bieniasz. Spotkanie poświęcone było omówieniu kierunków i form  współpracy  ZUS z naszą organizacją, zwłaszcza działań edukacyjnych i poradnictwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań seniorów. Pani Prezes odpowiadała też na liczne pytania, dotyczące konkretnych problemów emerytalnych i rentowych,  sygnalizowanych przez naszych członków.

mms_img-551179722 mms_img-1573420993

———————————————————————————————————-

Robert Firmhofer
Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Na wstępie chciałybyśmy wyrazić nasze głębokie uznanie dla działalności Centrum Nauki Kopernik. Popularyzacja nauki, rozwijanie pasji, a także wspomaganie samodzielnego poznawania świata, to nieoceniony wkład Centrum w budowanie oferty kulturalnej
i naukowej w Polsce.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wiele grup społecznych ma możliwość skorzystania z bogatej oferty Centrum Nauki Kopernik w sposób preferencyjny. Są wśród nich między innymi osoby niepełnosprawne (w tym w stopniu lekkim), a także ich asystenci, którzy mają możliwość zakupienia ulgowych biletów wstępu do Centrum.

Niestety jest także grupa osób, która nie może skorzystać z ulgi. Renciści – bo o nich tu mowa – to blisko milion osób, które zostały wykluczone z możliwości preferencyjnego zakupu biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik.

Konieczność zakupu biletów przez rencistów, tj. osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy, w pełnej cenie może powodować ich rezygnację z odwiedzin w instytucjach kultury. W dłuższej perspektywie przyczynić się to może do wykluczenia społecznego tej grupy, która mimo nieustannych starań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych aktywizujących te osoby, zostanie pozbawiona szansy uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w regulaminie zniżek dla rencistów posiadających legitymację ZUS. Na legitymacji widnieją wszelkie dane (jak  choćby  rodzaj pobieranego świadczenia, czy też data ważności dokumentu), które mogą być niezbędne do weryfikacji uprawnienia do skorzystania z ulgi.

Ufamy, że nasza prośba spotka się z przychylnym nastawieniem Pana Dyrektora i już niebawem każdy rencista będzie miał realną szansę odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, a przez to pogłębić swoją wiedzę i pobudzić ciekawość świata.

prof. dr hab. Gertruda Uścińska                               dr Elżbieta Ostrowska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych            Przewodnicząca Krajowego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

———————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE NA X JUBILEUSZOWE JUWENALIA III WIEKU

Scan

———————————————————————————————————-

9 maja br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zawarły porozumienie o współpracy edukacyjnej. Porozumienie sygnowały prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS i dr Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca PZERIi. Porozumienie przewiduje popularyzację wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród emerytów i rencistów poprzez edukację finansową i porady ekspertów.

IMG_9202 IMG_9203

———————————————————————————————————-

„Sytuacja osób starszych w Polsce w MRPiPS.” wystąpienie na debacie Pani Przewodniczącej PZERiI w dniu 15.02.2017.

0000001 0000002 0000003 0000004

———————————————————————————————————-

„Emeryci nie leczą się, bo nie mają siły czekać w koszmarnie długich kolejkach do lekarzy.”

Artykuł z SUPER expresu z dnia 22 lutego 2017 r.

Problem jest tym poważniejszy, że już co trzeci senior w wieku 60 plus określa swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły. – Wciąż czekamy na konkretne działania rządu – mówi dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Okazuje się, że co najmniej 15 proc. osób w wieku 60 lat i więcej nie skonsultowało się z lekarzem, gdy tego potrzebowało! Najczęstszy powód rezygnacji z wizyty? Długa lista oczekujących i brak skierowania – tak wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”. Trudno się dziwić wyborom seniorów, skoro muszą najpierw czekać długie miesiące na wizytę u lekarza, a później lata na zabieg. Przykłady? Około 3,5 roku na wszczepienie endoprotezy biodra i ok. 2 lat na operację usunięcia zaćmy – informuje Fundacja Watch Health Care. Bardziej zamożni pacjenci próbują ominąć kolejki, lecząc się prywatnie bądź za granicą. Tym z gorszą sytuacją finansową pozostaje. wiara w cud. – Długie terminy oczekiwania źle wpływają na moje zdrowie psychiczne. Wolę więc się nie denerwować i wszystko pozostawić przeznaczeniu – mówi nam Wanda Rozbicka (63 l.), chora na raka rencistka z Siedlec. – Problem jest ogromny. Starsi ludzie rezygnują z wizyt u lekarzy, bo nie tylko muszą czekać na nie wiele miesięcy, ale muszą także odstać długie godziny do rejestracji. Brakuje też lekarzy specjalistów – mówi nam Elżbieta Ostrowska. – Poprawimy dostępność usług medycznych dla seniorów – zapewniała ostatnio szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska (62 l.). – Cieszę się, że rząd widzi problem, ale wciąż czekamy na konkretne działania – dodaje Ostrowska.

link do artykułu …………………….

———————————————————————————————————-

„Dajcie wszystkim emerytom darmowe leki. Obiecaliście!” –

Artykuł Przewodniczacej PZERiI dla SUPER expresu z dnia 18-19 lutego 2017 r.

elzbieta-ostrowska

Skończyłeś 75 lat? Wszystkie leki dostaniesz za darmo – obiecywało wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość w trakcie kampanii wyborczej w 2015 r. Dziś już wiemy, że nie wszystkie leki są bezpłatne i nie dla wszystkich mających ponad 75 lat. – Seniorzy czekają na spełnienie politycznych obietnic. Bez wątpienia do darmowych leków na receptę powinien mieć dostęp każdy emeryt – mówi dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ministerialna lista darmowych leków dla seniorów, którzy skończyli 75 lat, ma nieco ponad 1100 pozycji. – To o wiele za mało! – alarmuje dr Ostrowska. – Emeryci skarżą się, że wielu leków, których potrzebują, nie ma w wykazie. Docelowo lista darmowych leków powinna obejmować wszystkie preparaty. Przecież tak nam obiecano – dodaje. – Sprzeciw seniorów budzi także to, że bezpłatne leki mogą otrzymać dopiero po ukończeniu 75. roku życia. Ten przywilej powinni mieć wszyscy, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny – dodaje przewodnicząca związku emerytów.

W podobnym tonie wypowiada się opozycja. – Seniorzy i ich rodziny skarżą się na ograniczoną listę leków i utrudnienia w dostępie do recept. Nie mogą ich wypisywać lekarze specjaliści, w tym geriatrzy – mówi Michał Szczerba (40 l.) z PO. – Od października obniżony zostanie wiek emerytalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby darmowe leki były dostępne dla wszystkich, którzy ten ustawowy wiek osiągną – dodaje Władysław Kosiniak-Kamysz (36 l.), lider PSL.

Ministerstwo powoli zaczyna uginać się pod naciskami seniorów. – Lista darmowych leków wynosi obecnie 1167 pozycji. Pracujemy nad jej rozszerzeniem – mówiła kilka dni temu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko (56 l.).

link do artykułu …………………….

———————————————————————————————————-

ZAPRASZAMY DO GALERII Z  25 FINAŁU WOŚP

„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”

GALERIA ….    

Z serdecznymi pozdrowieniami

                                        Przewodnicząca Zarządu Głównego

                                               Elżbieta  OSTROWSKA

———————————————————————————————————-

pzerii

———————————————————————————————————-

Uwagi 

Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

do projektu dokumentów

„Przegląd systemu emerytalnego  – informacja Rady Ministrów

dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z FUS wraz z propozycjami zmian”

kliknij aby pobrać tekst

———————————————————————————————————-

ARCHIWUM – 2016

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2016 Frontier Theme