POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

EMERYTURY DLA UKRAIŃCÓW

W związku z ponawianymi protestami polskich emerytów kierowanymi również do naszego Związku. Przekazujemy informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą wypłacania obywatelom Ukrainy zamieszkałym w Polsce emerytur z polskiego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

szczegóły w zakładce KOMUNIKATY

Wczoraj zakończyło się wyjazdowe posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PZERII. Tematem obrad była m.in. aktualna sytuacja w ogniwach związkowych, przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej, plany I kierunki dalszych działań. Podkreślano, że po bardzo trudnym okresie pandemii, kiedy różne formy naszej działalności zostały “zamrożone “, glowny wysilek jest skierowany na aktywizacje osob starszych i zapobieganie ich osamotnieniu. Członkowie ZG dzielili się swoimi doświadczeniami (a niekiedy rowniez problemami) w organizacji wycieczek, spotkań i innych form integracji. Podziękowania i puchar ZG za wyjątkowo duże zaangażowanie
otrzymała Koleżanka Krystyna Polkowska, Przewodnicząca Oddziału Okręgowego w Suwałkach. Mieliśmy też ogromną przyjemność gościć na obradach Panią Małgorzatę Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Pana Leszka Szredera, generała w stanie spoczynku, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Generałow Policj RP, którzy omówili założenia, zakres tematyczny i dotychczasowy przebieg akcji edukacyjnej Świadomy Senior Bezpieczny Senior. W ramach tej akcji, podjętej z inicjatywy Dyrektor M. Zdrodowskiej, emeryci mundurowi dzielą się swoją wiedzą I doświadczeniem z emerytami cywilnymi , co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych. Bardzo dziękujemy za ciekawa prelekcje i czekamy na kolejne spotkania w ramach akcji Świadomy Senior Bezpieczny Senior.

Posiedzenie Zarzadu Okręgowego PZERiI w Chełmielink do strony

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Żyrardowie – link do strony

W niedzielnej Debacie Senior, prowadzonej jak zawsze przez Pania Redaktor Anna Grabowska, rozmawialiśmy o 13 emeryturze, o tym, na co dodatkowe pieniądze przeznaczają seniorzy a także o aktywności zawodowej osób starszych – co ich zachęca, co przeszkadza w dłuższej pracy, czy pracodawcy cenią starszych pracowników. Jak zawsze, ciekawie i merytorycznie.

Link do programu https://regiony.tvp.pl/69549365/30042023

Spotkanie Rady Programowej ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior,,

W dniu 9 marca 2O23r. w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWIA odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior”, organizowane pod patronatem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Spotkanie miało na w celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz wypracowanie nowych propozycji, związanych z uświadamianiem seniorom istniejących zagrożeń i wskazywaniem sposobów ich unikania.

– Galopujący rozwój technologii i coraz powszechniejszy dostęp do lnternetu stwarza nowe zagrożenia dla starszego pokolenia, dlatego każda akcja edukacyjna pozwala bardziej świadomie i bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych – powiedziała podczas spotkania Pani Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i lnwalidów. Z tym stwierdzeniem zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania i podkreślili jak duże znaczenie ma wspólnie prowadzona akcja informacyjna.

Rada Programowa ,,Świadomy Senior-Bezpieczny Senior” jest zgodna co do słuszności prowadzenia dalszych działań, które mogą pomóc w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wsparcie ma mieć charakter informacyjno-edukacyjny, w zakresie szeroko rozumianych oszustw i stosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, np. w przypadku wystąpienia pożaru. Podczas spotkań będzie poruszana także problematyka psychologiczna dotycząca radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych..

– Pozytywna odpowiedź ze strony seniorów zdecydowanie przyczynia się do tego, aby kontynuować spotkania, prowadzone przez emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. Przyjęta formuła ma korzystny wpływ dla każdej ze stron, bowiem zwiększa aktywizację zarówno mundurowych, jak i cywilnych emerytów i rencistów – podkreśliła Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Jednocześnie podziękowała całej Radzie Programowej za zaangażowanie, wzajemną życzliwość oraz umiejętność dostrzegania istotnych obszarów z punktu widzenia emerytów i rencistów.

– Prowadzona przez Radę Programową inicjatywa ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dzięki wiedzy przekazywanej seniorom cywilnym przez doświadczonych zawodowo emerytów służb mundurowych. Zatem róbmy to, do czego została powołana Rada – dodał gen. insp. w st. spocz. Pan Leszek Szreder, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, który jednogłośnie został wybrany na nowego Przewodniczącego Rady Programowej. Bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe gen. insp. w st. spocz. Pana Leszka Szredera, który pełnił m.in. funkcję komendanta Głównego policji będzie istotnym wsparciem dla podjętej inicjatywy.

Na spotkaniu został wypracowany wstępny harmonogram najbliższych spotkań oraz poruszanych tematów, który ostatecznie zostanie zatwierdzony przez Radę Programową 13 kwietnia br.

W dniu 22.03.2023 otrzymaliśmy pismo zwrotne od Pana Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Pana Mateusza MATYSZKOWICZA. Zakładka NASZ GŁOS 

W zakładce NASZ GŁOS – pismo do Pana Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Pana Mateusza MATYSZKOWICZA.

W sprawie decyzji o zdjęciu z anteny Telewizji publicznej (TVP lnfo) programu pt. Debata Senior, prowadzonego przez
jego pomysłodawczynię i autorkę red. Annę Grabowską.

Od stycznia 2023 elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty.

Więcej w zakładce KOMUNIKATY

KOMUNIKAT

Uwaga!   WAŻNE  i  PILNE !!!    Dotyczy cen prądu w 2023 roku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako organizacja pozarządowa jest odbiorcą uprawnionym do  skorzystania z gwarantowanej ceny za zużycie prądu, t.zw. ceny maksymalnej,  jaka przewidziana jest w  ustawie z dnia 27 października 2022 r.

O ośrodkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243).

Cena maksymalna za energię elektryczną wynosi w 2023 r. 785 zł/MWh (netto).

Oddziały okręgowe i rejonowe oraz koła, które mają podpisane umowy na dostawę energii elektrycznej do lokali wykorzystywanych na cele statutowe PZERiI powinny – na podstawie art. 2 ust.2 pkt e) powyższej ustawy –  skontaktować się ze swoim operatorem/dystrybutorem prądu  (t.zw. podmiot uprawniony), którego adres  znajduje się na fakturze i złożyć w jego siedzibie  OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy dokładnie wypełnić i podpisać przez osoby upoważnione zgodnie z posiadanym PEŁNOMOCNICTWEM.

W ustawie przewidziano termin składania oświadczeń przez odbiorców uprawnionych do dnia 30 listopada 2022 r. (art.5 ust.2 ustawy).

Jednakże przepis zawarty w art.5 ust. 6  ustawy daje możliwość późniejszego złożenia oświadczenia: „Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust.1., po upływie terminu, o którym mowa w ust.2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie”.

Formularz  „Oświadczenia” – do pobrania

Działania kaliskiego samorządu na rzecz seniorów docenione

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. WIĘCEJ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI