POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW-ZARZĄD GŁÓWNY
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Główny
BRACKA 5 LOK. 10
00-501 WARSZAWA
TEL: +48 22 827 09 15
FAX: +48 22 827 18 36
————————————————–

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania pożyczki  ze

środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności  statutowej przez organizacje pozarządowe, przedstawiam

Informację Prawną opracowaną przez Pana Mecenasa Marka Józefiaka, do

wiadomości i stosownego wykorzystania.

 

Przewodnicząca ZG

Elżbieta Ostrowska

                                                    Szanowni Państwo!

Już po raz czwarty organizujemy „Dzień Seniora” wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Ubiegłoroczna frekwencja i słowa uznania, które otrzymaliśmy, są dowodem słuszności wspólnie podejmowanych działań.
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną i Państwa bezpieczeństwo,
„Dzień Seniora” nie może się odbyć w tradycyjnej formule. Dlatego przekazujemy Państwu czasopismo „ZUS dla Seniora”. Znajdą w nim Państwo artykuły o rehabilitacji leczniczej i szczególnych wymaganiach z powodu COVID-19 oraz o zasadach dorabiania do emerytury lub renty. Dodatkowo na jego łamach partnerzy „Dnia Seniora” – Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – chcą przekazać Państwu ważne informacje. Wśród nich znajdą Państwo wiadomości o e-usługach w służbie zdrowia i możliwości złożenia elektronicznego wniosku o dofinansowanie
ze środków PFRON. Warto też przeczytać o prawie do leczenia bólu, o demencji i o tym, jak uchronić się przed oszustami.

prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
dr Elżbieta Ostrowska przewodnicząca ZG Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zapraszamy do pobrania „ZUS dla SENIORA”

Debata Senior o trzynastej i czternastej emeryturze i nie tylko, prowadzona jak zwykle przez Panią Redaktor Anna Grabowska. Dziękuję za możliwość udziału.

Jaka waloryzacja świadczeń emerytalnych w przyszłym roku? Procentowa czy kwotowo-procentowa? W jakiej wysokości? Waloryzacja procentowa jest najmniej korzystna dla osób o nizszych emeryturach.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów apeluje o waloryzację mieszana, nie mniej niż 80 zlotych. Warto podkreślić, że waloryzacja, w przeciwieństwie do tzw. 13 i 14 emerytury które są świadczeniami jednorazowym, zwiększa emeryturę w sposób trwały.

Pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny MALĄG.

Szanowna Pani Minister

W związku z przedstawioną przez Rząd propozycją wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok 2021 na poziomie 103,84,  co stanowi ustawowe minimum, zwracamy się do Pani Minister w imieniu społeczności osób starszych
z następującymi uwagami i propozycjami.

Uważamy za niezbędne  zastosowanie waloryzacji mieszanej, kwotowo-procentowej, poprzez wprowadzenie dolnej granicy  („nie mniej niż…”). Waloryzacja kwotowo-procentowa jest korzystna dla osób o niższych świadczeniach, gdyż otrzymują one więcej, niżby to wynikało z podwyżki procentowej. Pozwala na „podreperowanie” skromnego emeryckiego portfela osób, którym żyje się najtrudniej. W bieżącym roku ponad 50%  świadczeniobiorców skorzystało z waloryzacji hybrydowej („nie mniej niż 70 złotych”). Co ważne, zwiększona kwota waloryzacji trafia w przeważającej mierze do emerytów, a zwłaszcza emerytek pozostających w jednoosobowych gospodarstwach domowych i będących w najtrudniejszym położeniu. Jest to zatem istotny instrument poprawy sytuacji osób o najniższych świadczeniach lub których emerytury i renty sytuują się w granicach lub poniżej średniej. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące koszty utrzymania, zwłaszcza artykułów żywnościowych i opłat mieszkaniowych, które stanowią bardzo poważną pozycję w budżetach seniorów, uważamy że dolna granica waloryzacji w 2021 roku powinna stanowić nie mniej niż 80 złotych.

Waloryzacja ma na celu nie tylko utrzymanie siły nabywczej świadczeń – poprzez uwzględnienie wskaźnika inflacji – ale również utrzymanie odpowiedniej relacji wysokości emerytur do wysokości płac. Ma to zapewnić osobom starszym, które przez wiele lat pracy i aktywności zawodowej przyczyniały się do rozwoju kraju, udział w efektach wzrostu gospodarczego. Ustawodawca umożliwił swobodne kształtowanie wysokości wskaźnika, ustalając jedynie dolną granicę („nie mniej niż 20% realnego wzrostu płac”). Stoimy na stanowisku, że stosowanie w kolejnych latach tej minimalnej granicy doprowadziło do pogorszenia relacji pomiędzy emeryturą a płacą, a tym samym pogorszenia relacji społecznych pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem.  Uważamy za uzasadnione przyjęcie jako podstawy wskaźnika waloryzacji w 2021 roku  50% realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce.

Szanowna Pani Minister

W ostatnim okresie Rząd, w ramach realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych,  pojął  szereg  działań  mających na celu poprawę sytuacji seniorów. Mimo to,  wielu emerytom  nadal żyje się bardzo trudno. Blisko 60% pobiera świadczenia nie przekraczające kwoty 2400 złotych, przy czym niemal 10% otrzymuje emeryturę w wysokości minimalnej, tj. do 1200 złotych. Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet-emerytek, których świadczenia są znacząco niższe niż mężczyzn. Ponad 40% z nich pobiera emeryturę poniżej 1800 złotych.  Są to kwoty  brutto, co oznacza że do emeryckiego portfela trafia jeszcze mniej. Emeryci oczekują,  że wysokość przyszłorocznej waloryzacji w znaczący sposób poprawi ich położenie,  adekwatnie do rosnących kosztów utrzymania, i zapewni im godne warunki życia.

Znając i doceniając zaangażowanie Pani Minister i Kierowanego przez Panią Resortu
w realizację polityki społecznej wobec osób starszych, wierzymy że przedstawione powyżej uwagi i propozycje spotkają się ze zrozumieniem.

        

                  Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Zarządu Głównego

/dr Elżbieta Ostrowska/

 

Wiceprzewodniczący ZG                  Skarbnik                                        Sekretarz

     /Janusz Czyż/                       /Alicja Głowacka/                     /Katarzyna Lenkiewicz/

Debata Senior na temat waloryzacji rent i emerytur oraz innych swiadczen finansowych. Wypowiedzi seniorow pytanych w calej Polsce - bardzo interesujace...i nie całkiem oczywiste.

link do debaty: https://www.tvp.info/49242269/23082020-1500/debata-senior,odc-13?fbclid=IwAR2EysmfciVk_b968az68j--YDWGQIkCVT8tDx0VkFbvpfNlfcIY7MsVfC8

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańców warszawskich Antka Rozpylacza i żołnierzy bat. Sokół, poległych w walkach i pochowanych na podwórkach przy ul. Brackiej i Kruczej. Kamienica przy Brackiej 5 była reduta powstańcza, o czym przypomina kamienny obelisk. Chwała i pamięć bohaterom!

Koleżanki i Koledzy

Przekazuje informację nt. kampanii społecznej pt. „Opowiedz Nam Swoją Historię – Śladami Niepodległej”Organizowanej przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest jednym z partnerów tej kampanii. Gorąco zachęcam do zapoznania się,  upowszechnienia informacji i uczestnictwo w akcji.

Przewodnicząca Zarzadu Głównego PZERiI

Elżbieta Ostrowska

SuperExpres z dnia 15.07.2020

                                                                           

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z całego kraju napływają informacje o stopniowym  uruchamianiu kolejnych ogniw terenowych naszej organizacji, o wznowieniu wydawania paczek żywnościowych, o włączaniu się w lokalne akcje dostarczania osobom starszym maseczek, środków dezynfekcyjnych itp. Taka aktywność bardzo cieszy
i świadczy o sile Związku. Nadal zamknięte pozostają oddziały mające siedziby w budynkach objętych kwarantanną lub czasowo wyłączonych z użytkowania,
a także w rejonach o wysokim wskaźniku zachorowań  na koronawirusa. 

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zwrotu pieniędzy
za odwołane imprezy turystyczne przekazuję poniższe informacje.

 W sytuacji gdy impreza nie może się odbyć z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora –a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – organizator może zaproponować:

-zmianę terminu wycieczki,

-tzw. voucher, czyli możliwość wyboru innej imprezy, zazwyczaj z rocznym okresem ważności.

Jeśli uczestnik nie zaakceptuje tych propozycji, ma prawo żądać od organizatora zwrotu wpłaconych pieniędzy. Ale uwaga: organizator ma na to 180 dni od dnia odwołania imprezy. Takie uprawnienia wynikają z ustawy dot. działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID (tzw. tarcza antykryzysowa). Dla wielu naszych członków, którzy dokonali wpłat na wyjazdy letnie, jest to sytuacja podwójnie trudna: odwołana zostaje wycieczka, na którą czekali, a ponadto nie mogą szybko odzyskać pieniędzy. Niestety, takie są  przepisy w czasie pandemii. Takie informacje i wyjaśnienia powinny być udostępnione  zainteresowanym w sposób umożliwiający zapoznanie się  (jeśli lokal jest zamknięty, to ogłoszenie na drzwiach, w gablocie itp.).

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Myślę, że wszyscy bardzo już tęsknimy za normalnością. W najbliższych dniach można się spodziewać zniesienia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią. Jednak pamiętajmy, że my, seniorzy, jesteśmy w grupie wysokiego ryzyka jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-19. Dlatego proszę o szczególną rozwagę i przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zwłaszcza o utrzymywanie niezbędnego dystansu społecznego w lokalach związkowych, w kontaktach z członkami itp.

Przypominam, że Biuro ZG już od 4 maja pracuje normalnie, od poniedziałku do czwartku, tel. 22/8270915, e-mail www.zarzadglowny@pzerii.org  lub  www.sekretariat@pzerii.org .   

Dziękuję wszystkim za dotychczasową aktywność i życzę  zdrowia, wytrwałości i pogody ducha.  Razem –choć jeszcze osobno – damy radę !

 

Przewodnicząca ZG

                                                                                             /Elżbieta Ostrowska/

 

Warszawa, 27 maja 2020

 

Nowe władze Związku wybrane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 4 grudnia 2019.

Artykuł prasowy z Przewodniczącą PZERiI Elżbietą Ostrowską

XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W dniach 3-5 grudnia br. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zjazd poprzedzony był kampanią sprawozdawczo-wyborczą w terenowych ogniwach Związku. 65 delegatów, wybranych
na zjazdach okręgowych,  w trakcie trzydniowych obrad dokonało podsumowania kadencji 2014-2018 i wytyczyło kierunki działania naszej Organizacji na nadchodzące lata. Zjazd zaszczycili obecnością liczni goście, wśród nich m. in. Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pani Joanna Borowiak, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL, Pan Lesław Nawacki, reprezentujący Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan Marek Cytacki reprezentujący Rzecznika Praw Pacjenta, Pani Dyrektor Elżbieta Bogucka z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele władz dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele współpracujących organizacji senioralnych i in. Otrzymaliśmy też listy gratulacyjne od Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego, Marszałka Sejmu Pani Elżbiety Witek, Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i inni.

Serdecznie dziękujemy  za gratulacje, życzenia i wiele ciepłych słów.!

Zjazd przyjął Uchwałę Programową, wyznaczająca główne cele i kierunki działania Związku
w nowej kadencji oraz wybrał nowe władze naczelne, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Przewodniczącą Zarządu Głównego PZERiI wybrana została ponownie kol. Elżbieta Ostrowska.