W dniach 25-28 września br. odbyła się konferencja/spotkanie  nt. Aktywizacja i integracja osób starszych jako element realizacji polityki senioralnej na Mazowszu, zrealizowana
w ramach zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, finansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a uczestniczyli członkowie PZERiI i przedstawiciele rad seniorów z terenu Mazowsza. Miejscem spotkania był Aparthotel Stara Przędzalnia w Żyrardowie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać  się z kierunkami polityki senioralnej na Mazowszu i zamierzeniami władz województwa w zakresie działań prosenioralnych, które przedstawił Dyrektor MCPS Pan Artur Pozorek. Pani Dyrektor Lidia Ułanowska 
z MRPiPS omówiła główne założenia polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030. Pani Dyrektor Ewa Dziubińska-Lechnio z I Oddziału ZUS przedstawiła informacje m. in. na temat możliwości przeliczeń świadczeń emerytalnych. Uczestnicy wysłuchali też niezwykle ciekawych prelekcji przedstawicieli Urzędu  Ochrony Konkurencji  i Konsumentów i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na temat bezpieczeństwa seniorów. Był też czas na prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w działalności jednostek terenowych Związku
i mazowieckich rad seniorów. W dyskusji podsumowującej mówiliśmy o potrzebie, możliwościach i konkretnych formach współpracy różnych organizacji i przedstawicielstw senioralnych.

Ciekawym punktem programu było zwiedzanie z przewodnikiem Żyrardowa i Muzeum Lniarstwa. /zob. też Galeria/

W imieniu organizatora konferencji, Zarządu Głównego PZERiI, dziękuję wszystkim prelegentom za wystąpienia, za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Państwa obecność podkreślała znaczenie problematyki senioralnej jako ważnej części polityki społecznej. Dziękuję też wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, za aktywny udział w wykładach
i debatach. Mam nadzieję, że z tego spotkania wynosimy nie tylko wiedzę, ale i przekonanie, że razem możemy więcej.

Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI

ElżbietaOstrowska

Close Menu